KLIPSY

15% + 5% Symbol: SBKL002733 KLIPSY
KLIPSY
Waga: 4.00g
15% + 5% Symbol: SRKL001728 KLIPSY
KLIPSY
Waga: 3.50g
15% + 5% Symbol: SRKL001731 KLIPSY
KLIPSY
Waga: 3.20g
15% + 5% Symbol: SBKKL003072 KLIPSY
KLIPSY
Waga: 4.40g
15% + 5% Symbol: ALKLIPS001S KLIPSY
KLIPSY
Waga: 7.30g