KLIPSY

15% + 5% Symbol: SBKKL003072 KLIPSY
KLIPSY
Waga: 4.4g
15% + 5% Symbol: ALKLIPS001S KLIPSY
KLIPSY
Waga: 7.3g