PATRIOTYCZNE

15% + 5% Symbol: P-711 SYGNET
SYGNET
Waga: 2.88g
15% + 5% Symbol: P-705 SYGNET
SYGNET
Waga: 4.26g
15% + 5% Symbol: P-706 SYGNET
SYGNET
Waga: 4.67g
15% + 5% Symbol: P-696 SYGNET
SYGNET
Waga: 4.6g
15% + 5% Symbol: P-695 SYGNET
SYGNET
Waga: 5.4g
15% + 5% Symbol: P-710 SYGNET
SYGNET
Waga: 5g
15% + 5% Symbol: CR005 ORZEŁ
ORZEŁ
Waga: 1.34g
15% + 5% Symbol: CR004 ORZEŁ
ORZEŁ
Waga: 3.2g
15% + 5% Symbol: CR001 KRZYŻ
KRZYŻ
Waga: 4.82g