MEDALIKI ZŁOTE 333

3% Symbol: M/018G8K MEDALIK
MEDALIK
Waga: 0.68g
3% Symbol: M/016G8K MEDALIK
MEDALIK
Waga: 0.71g
3% Symbol: M/015G8K MEDALIK
MEDALIK
Waga: 0.46g
3% Symbol: M/007G8K MEDALIK
MEDALIK
Waga: 0.41g