SMOCZEK

15% + 5% Symbol: SM-19 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 11.20g
15% + 5% Symbol: SM-18 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 14.18g
15% + 5% Symbol: GR-16 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 6.50g
15% + 5% Symbol: SM-14 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 12.03g
15% + 5% Symbol: SM-12 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 12.27g
15% + 5% Symbol: SM-11 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.93g
15% + 5% Symbol: SM-8 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 11.32g
15% + 5% Symbol: SM-7 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 11.71g
15% + 5% Symbol: SM-6 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.36g
15% + 5% Symbol: SM-3 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 7.57g