SMOCZEK

15% + 5% Symbol: SM-20 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.30g
15% + 5% Symbol: SM-18 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 14.18g
15% + 5% Symbol: SM-14 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 12.03g
15% + 5% Symbol: SM-11 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.93g
15% + 5% Symbol: SM-7 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 11.71g
15% + 5% Symbol: SM-4 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 7.38g
15% + 5% Symbol: SM-3 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 7.57g