ELEMENTY

15% + 5% Symbol: O-RING01 STOPER
STOPER
Waga: 0.71g
15% + 5% Symbol: O-RING03LITTLEY STOPER
STOPER
Waga: 0.38g
15% + 5% Symbol: O-RING03LITTLERH STOPER
STOPER
Waga: 0.38g
15% + 5% Symbol: ALL0001N OZDOBA
OZDOBA
Waga: 0.1g
15% + 5% Symbol: O-RING02LITTLEY STOPER
STOPER
Waga: 0.26g
15% + 5% Symbol: O-RING02LITTLERH STOPER
STOPER
Waga: 0.26g
15% + 5% Symbol: ALL0001M OZDOBA
OZDOBA
Waga: 0.1g
15% + 5% Symbol: ALL0001S OZDOBA
OZDOBA
Waga: 0.1g
15% + 5% Symbol: ALL0001C OZDOBA
OZDOBA
Waga: 0.1g
15% + 5% Symbol: ALL0002 CYFERKA
CYFERKA
Waga: 0.1g
15% + 5% Symbol: ALL0001 LITERKA
LITERKA
Waga: 0.1g