NA CHRZEST

15% + 5% Symbol: SM-1 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 8.54g
15% + 5% Symbol: SM-21 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.24g
15% + 5% Symbol: SM-20 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.52g
15% + 5% Symbol: SM-5B-2 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 7.8g
15% + 5% Symbol: SM-18 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 14.36g
15% + 5% Symbol: SM-14 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 12.26g
15% + 5% Symbol: SM-13 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 11.84g
15% + 5% Symbol: SM-5B SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 7.75g