NA CHRZEST

15% + 5% Symbol: SM-21 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.10g
15% + 5% Symbol: SM-20 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.30g
15% + 5% Symbol: SM-5B-2 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 7.45g
15% + 5% Symbol: SM-19 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 11.20g
15% + 5% Symbol: SM-18 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 14.18g
15% + 5% Symbol: SM-12 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 12.27g
15% + 5% Symbol: SM-11 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.93g