NA CHRZEST

15% + 5% Symbol: SM-20 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.30g
15% + 5% Symbol: SM-5B-2 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 7.58g
15% + 5% Symbol: SM-18 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 14.18g
15% + 5% Symbol: GR-16 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 6.50g
15% + 5% Symbol: SM-14 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 12.03g
15% + 5% Symbol: SM-11 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.93g