Strefa oczekiwania

3% Symbol: MS0140SETG14K KOMPLET
KOMPLET
Waga: 7.53g